Célunk, hogy bemutassuk az „EFOP-1.8.9-17-2017-00001 Szertelenül –Szabadon –
prevenciós program megvalósítása Hajdú-Bihar megyében” című pályázati program
keretében megvalósításra kerülő szakmai projektelemeket.

PROJECT LETÖLTÉSE


A projektet az EMMI Debreceni Javítóintézet és a Forrás Lelki Segítők Egyesülete
konzorciuma valósítja meg. Elsődleges célja, hogy a gyermekvédelmi szakellátásban
részesülők számára prevenciós szemléletformáló programok megvalósításával járuljon hozzá
a szerhasználat megelőzéséhez és visszaszorításához.
További célkitűzés olyan speciális programok megvalósítása, amely hozzájárul a nevelőszülői
készségek fejlesztéséhez, a szülők és családok bevonásával erősítik a családi rendszert,
nevelőszülők, szülők szerepét.
Ugyanakkor nagy hangsúlyt kapnak olyan továbbképzések és egyéb szemléletformáló
programok, amely a szakellátásban dolgozó szakemberek szakmai tevékenységének
hatékonyságának növeléséhez, a meglévő tudásuk fejlesztéséhez járul hozzá és a programokat
megvalósító szakemberek közreműködésével alkalom nyílik új módszertani lehetőségek
elsajátításához.
A pályázat révén lehetőség nyílik módszertani fejlesztésekre, felmérések és kutatások
elkészítésére is.
A pályázat célcsoportja:
- gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók és;
- gyermekvédelmi szakellátásban részesülők;
- a program megvalósításának helyszínén élő prevenciós programokkal érintett
gyermekek és szülők.
A pályázati program kezdete: 2017. november 10.
A pályázati program vége: 2019. november 9.
Főbb tevékenységek:
- szemléletformáló és prevenciós tevékenységgel kapcsolatos tudásbővítő előadások,
felkészítések szervezése a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók és a
gyermekvédelmi szakellátásban részesülők számára,
- megelőzést segítő programok szervezése és megvalósítása a
célcsoport számára a kábítószer fogyasztás megelőzése és
visszaszorítása érdekében,
- a kábítószer fogyasztás negatív
következményeinek bemutatását szolgáló
események megvalósítása, és ilyen tartalmú
kiadványok készítése a célcsoport
számára,

EFOP-1.8.9-17-2017-00001
Szertelenül-Szabadon – prevenciós program
megvalósítása Hajdú-Bihar megyében
- a szülők (és gyermekvédelmi gyámok) ismeretének bővítését célzó felkészítés a
drogfogyasztás veszélyeiről, a drogfogyasztás tüneteinek felismeréséről és kezeléséről,
- drogprevenciós célú és életvezetési segítséget nyújtó képzések megvalósítása a
gyermekvédelmi szakellátási intézményekben dolgozók számára.
Szakmai tevékenységek:
Mentálhigiénés támogató tevékenység nyújtásáról szóló workshop
Tervezett tematika:

Prevenciós, egészségmegőrző, egészségfejlesztő tevékenységek folytatásának elméleti
megalapozása
A tématerülethez kapcsolódó programok szervezésnek elméleti alapjai
Technikák elsajátítása annak érdekében, hogy a szolgáltatást igénybe vevők lelki
egészsége megőrzésre kerüljön
A lelki-önvédelmi technikák megerősítésének elsajátítása

A workshop célja:


segítségnyújtás az intézmény helyi drogstratégiájának kialakításához;
intézményben dolgozó szakemberek felkészítése prevenciós feladatok végzésére;
a szakemberek legyenek tisztában az univerzális és célzott prevenciós módszerekkel,
azt tudják megvalósítani.

A workshop célja a projektben, hogy nem csak a projekt időtartama alatt, hanem hosszútávon
valósuljon meg az intézményben a prevenciós tevékenység.
A képzés eredményeként a résztvevők:
- felismerik a serdülő korosztályra jellemző rizikótényezőket;
- ismerik a megváltozott tudatállapotot okozó szereket és hatásait;
- elsajátítják az egészség-promóciós szemléletet;
- foglalkozásokat tudnak szervezni a drogprevenció és egészségpromóció területén;
- megismerik a környezetükben lévő intézményrendszert mely e kérdésekben
kompetens.

Megvalósítás helyszíne: EMMI Debreceni Javítóintézet
(4032 Debrecen, Böszörményi út 173.)

EMMI Debreceni Javítóintézet Nagykanizsai Telephelye
(8800 Nagykanizsa Kemping u. 6.)

Célcsoport:
szakemberek
Részt vevők száma:
gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó
Debrecen: 25 fő
Nagykanizsa: 25 fő
Debrecen: 80 óra
Nagykanizsa: 80 óra
Időtartama:


EFOP-1.8.9-17-2017-00001
Szertelenül-Szabadon – prevenciós program
megvalósítása Hajdú-Bihar megyében
Drogprevenciós interaktív előadások a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők
számára
A célcsoport (1. gyermekvédelmi szakellátásban részesülők) számára külső szolgáltató által
havi rendszerességgel megrendezésre kerülő tudásbővítő előadás sorozat. Alkalmanként
minimum 30 fő részvételével a projekt során 24 alkalommal. A foglalkozások során az előadó
interaktív előadás keretében beszél az aktuális drog-trendekről, kötetlen, őszinte
beszélgetéssel ragadja meg az egyébként kritikus, nehezen elérhető korosztályt. Fő témakör:
függőség veszélyei, élettani hatások, a rossz társaság, megromlott családi kapcsolatok
szerepe, a drog jövőre tett hatása. Primer alkohol- és drogprevenció oktatási intézményekben
absztinens drogfüggők és alkoholbetegségből gyógyult sorstárs segítők köreműködésével –
átfogó drogellenes kampányok szervezése a média, ismert személyiségek és civil szervezetek
bevonásával (pl. koncertek, roadshow-k…stb.). Az utolsó blokk során igény esetén
kapcsolatfelvételre is sor kerülhet, a további életvezetéséi tanácsadás, egészségügyi és
szociális tanácsadás céljából.

Megvalósítás helyszíne: EMMI Debreceni Javítóintézet
(4032 Debrecen, Böszörményi út 173.)

EMMI Debreceni Javítóintézet Nagykanizsai Telephelye
(8800 Nagykanizsa Kemping utca 6.)

Célcsoport:
Részt vevők száma:
gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok
Debrecen: 15 fő
Nagykanizsa: 15 fő
Debrecen: 12 alkalom
Nagykanizsa: 12 alkalom
Időtartama:

Önismereti és drámapedagógiai csoportfoglalkozás megtartása a gyermekvédelmi
ellátásban részesülők számára
A célcsoport (1. gyermekvédelmi szakellátásban részesülők) számára külső szolgáltató által
havi rendszerességgel megrendezésre kerülő 2 óra időtartamú drámapedagógiai foglalkozás.
A drámapedagógiai foglalkozások tervezett, lehetséges gyakorlati elemei:
1. Bemelegítés: Névjáték (kb. 10-15 perc)
2. Járkálás a térben (kb. 10 perc)
3. Csoportos szoboralkotás I. (kb. 10-15 perc)
4.
Flow (kb. 10-15 perc)
5. Ölelés tolvaj (kb. 15 perc)
6. Vakvezetés (kb. 15 perc, idő hiányában
elhagyható)
7. Csoportos szoboralkotás II. (kb. 15
perc)
8.
Megbeszélés (kb. 30-40 perc)
EFOP-1.8.9-17-2017-00001
Szertelenül-Szabadon – prevenciós program
megvalósítása Hajdú-Bihar megyében

Megvalósítás helyszíne: EMMI Debreceni Javítóintézet
(4032 Debrecen, Böszörményi út 173.)
EMMI Debreceni Javítóintézet Nagykanizsai Telephelye
(8800 Nagykanizsa Kemping utca 6.)
gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok
Debrecen: 30 fő
Nagykanizsa: 30 fő
Debrecen: 24 óra
Célcsoport:
Részt vevők száma:
Időtartama:

Nagykanizsa: 24 óra
Általános (universal) prevenció: Prevenciós program megvalósítása gyógyult
szenvedélybetegekkel
A célcsoport (1. gyermekvédelmi szakellátásban részesülők) körében a szakmai
megvalósításban résztvevők által megvalósításra kerül egy felmérés, amely alapján
elvégezhető a célcsoport osztják és fókuszáltan foglalkoznak velük. A program megvalósítása
a teljes gondozotti egészére irányulóan történik. A prevenciós beavatkozás során előzetes
szűrés nélkül kívánjuk ellátni a gondozottak széles körét a következő ismeretekkel: Az
általános prevenció értelmében az egész fiatal populáció veszélyeztetettnek tekinthető, a
veszélyeztetettség mértéke azonban igen eltérő, ezért a veszélyeztetettség mértékének
felmérése is megtörténik ebben a tevékenységcsoportban (a veszélyeztetett csoportok
beazonosítása, biológiai, pszicho-szociális, vagy környezeti kockázati tényezők mentén). Az
egyéni szükségletek ezen a szinten nem lényegesek, a megelőzés célcsoportjai azok lesznek,
akik kockázati faktorral rendelkeznek. Olyan ismeretek, készségek, jártasságok
megismertetése a tevékenység tartalma, amelyek lehetővé teszik a problémák kivédését,
növelik a védettséget a célok elérését pedig nagyban segítik a gyermekvédelemben
nevelkedett gyógyult szenvedélybeteg által történő tapasztalat megosztás.

Megvalósítás helyszíne: EMMI Debreceni Javítóintézet
(4032 Debrecen, Böszörményi út 173.)
EMMI Debreceni Javítóintézet Nagykanizsai Telephelye
(8800 Nagykanizsa Kemping utca 6.)
gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok
Debrecen: 130 fő
Nagykanizsa: 70 fő
Debrecen: 3 óra/alkalom - kétszer
Célcsoport:
Részt vevők száma:
Időtartama:

Nagykanizsa: 3 óra/alkalom - kétszer
Célzott prevenció (selective): Csoportfoglalkozások
A célcsoport (1. gyermekvédelmi szakellátásban
részesülők) számára szakmai megvalósítók által
havi rendszerességgel tartott

EFOP-1.8.9-17-2017-00001
Szertelenül-Szabadon – prevenciós program
megvalósítása Hajdú-Bihar megyében
csoportfoglalkozások, azon gyermekek részére, akik különösen veszélyeztetettek. Előzetes
felméréseink szerint a gondozott populáció kb. 50-60 %-a. A csoportfoglalkozásokon 10 fős
csoportokban valósul meg kötetlen prevenciós tevékenység. A teljes gondozásba vett
populációnak csak egy sajátos módon körülhatárolt részét célozza meg, nevezetesen azokat a
fiatalokat, akik bizonyos sajátosságaik okán különösen veszélyeztetettnek tekinthetők (ld.
előző pontban a veszélyetetettség felmérése kapcsán szegmentált csoportokat). A
csoportfoglalkozások során kerül sor a projekt további tevékenységeinek feldolgozására,
megbeszélésére.

Megvalósítás helyszíne: EMMI Debreceni Javítóintézet
(4032 Debrecen, Böszörményi út 173.)
gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok
Debrecen: 50 fő (10 fő/csoport)
Debrecen: 24 alkalom
Célcsoport:
Részt vevők száma:
Időtartama:

Javallott prevenció (indicated): mentorálás, egyéni fejlesztés, problémakezelés
A célcsoport (1. gyermekvédelmi szakellátásban részelülők) a szakmai megvalósítók által
havi rendszerességgel tartott egyéni foglalkozások, amelyek függőnek nem minősülő, de
annak korai jeleit mutató személyek viselkedését szeretnék a kívánatos iránynak megfelelően
befolyásolni. Egyéni szinten, egyénre szabott módon kezdeményezett beavatkozásokat
hajtunk végre mentálhigiénés szakember, vagy addiktológus szakember, illetve személyes
mentor segítségével, egyéni fejlesztési terv készítésével és megvalósításával. Ezen
tevékenységek célja minden olyan viselkedészavar befolyásolása, amely vélhetőleg
kapcsolódik, vagy elvezet a szerhasználó életút kialakulásához. Előzetes becsléseink alapján a
teljes gondozott populáció kb. 25%-a.

Megvalósítás helyszíne: EMMI Debreceni Javítóintézet
(4032 Debrecen, Böszörményi út 173.)
EMMI Debreceni Javítóintézet Nagykanizsai Telephelye
(8800 Nagykanizsa Kemping utca 6.)
gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok
Debrecen: 20 fő
Célcsoport:
Részt vevők száma:

Nagykanizsa: 20 fő
Önismeret és énkép workshop
A célcsoport, (1. gyermekvédelmi szakellátásban részesülők) számára
szervezett 20 órás képzés külső szolgáltató által kerül
megvalósításra a projekt időtartama alatt 2 alkalommal,
alkalmanként 20 fő bevonásával, így a projekt teljes
időtartama alatt 40 fő vesz részt a műhelymunkában. A
workshop célja, hogy a résztvevőket segítse
önmaguk megértésében, tudatosságuk
növelésében. A képzés segítséget nyújt a

EFOP-1.8.9-17-2017-00001
Szertelenül-Szabadon – prevenciós program
megvalósítása Hajdú-Bihar megyében
személyiség előnyösebb oldalának előtérbe helyezéséhez, az érzelmek kezeléséhez, ez által
csökkentve a szorongást és segítve az egyén társas kapcsolatait. A program során szó esik az
önismeret jelentőségéről, az énfogalom vagy Énreprezentáció szerepéről a mindennapokban,
az énsémák és tudásstruktúrák kialakulásáról, valamint az önértékelés és a motiváció
kapcsolatáról.

Megvalósítás helyszíne: EMMI Debreceni Javítóintézet
(4032 Debrecen, Böszörményi út 173.)
EMMI Debreceni Javítóintézet Nagykanizsai Telephelye
(8800 Nagykanizsa Kemping utca 6.)
gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok
Debrecen: 20 fő
Nagykanizsa: 20 fő
Debrecen: 20 óra/alkalom
Célcsoport:
Részt vevők száma:
Időtartama:

Nagykanizsa: 20 óra/alkalom
„Nemet mondás tudománya” műhely
A „nemet mondás tudománya” műhely a célcsoport (1. gyermekvédelmi szakellátásban
részesülők) számára külső szolgáltató által megvalósított 20 órás tréning 20 fő részvételével,
összesen a projekt időtartama alatt 2 alkalommal. A projektben összesen 40 fő vesz részt ezen
a tréningen. Kultúránk egyik oldalon nehezen tolerálja a nemet mondás, az önérvényesítés
képességét, a másik oldalon azonban egyenesen elvárja. Ne csodálkozzunk, ha a tinédzserek
félnek a kilógni a sorból és félnek nemet mondani. Éppen ezért is fontos, hogy ezen az
interaktív tréningen a résztvevők megismerjék a nemet mondás mögött álló pszichológiát, és
bátran mondjanak nemet akkor is, ha mások beállnak a sorba. A drogprevenciónál
elengedhetetlen, hogy önérvényesítő képességünket használjuk és bátran mondjunk nemet. A
tréning során szituációs játékok sorozata segít meggyökereztetni a résztvevőkben ezt az
egyébként tanulható személyiségjegyet.

Megvalósítás helyszíne: EMMI Debreceni Javítóintézet
(4032 Debrecen, Böszörményi út 173.)
EMMI Debreceni Javítóintézet Nagykanizsai Telephelye
(8800 Nagykanizsa Kemping utca 6.)
gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok
Debrecen: 20 fő
Nagykanizsa: 20 fő
Debrecen: 20 óra/alkalom
Célcsoport:
Részt vevők száma:
Időtartama:

Nagykanizsa: 20 óra/alkalom
Egészséges életmódra nevelő előadás
A célcsoport, (1. gyermekvédelmi szakellátásban
részesülők) számára szervezett 5 modulos,
modulonként 3 órás képzés külső szolgáltató által
kerül megvalósításra a projekt időtartama során 1
alkalommal, 50 fő bevonásával. A képzés célja,

EFOP-1.8.9-17-2017-00001
Szertelenül-Szabadon – prevenciós program
megvalósítása Hajdú-Bihar megyében
hogy a résztvevőket segítse a mentális egészség és a fizikai egészség kapcsolatának
megértésében és az egészséges táplálkozás, mint életmód mindennapos megvalósításában. A
tervezett tematika:
1. Az egészségtelen étkezés ismertetői, az egészségtelen étkezés hatásai, hátrányai
2. Mit jelent a tudatos életmód? Mit tudsz tenni az egészséges étkezésedért? Mi az a 3
dolog, amit el fogsz kezdeni?
3. Mi a közös a sikeres/boldog emberekben?
4. Gyógyulások, melyek a életmódváltásnak köszönhetőek, valamin sikerek, melyek az
életmódváltásnak köszönhetőek, különleges eredmények,melyek az életmódváltásnak
köszönhetőek különleges eredmények, melyek az életmódváltásnak köszönhetőek
5. Az egészség további pillérei: sport, rendszeres mozgás, pihenés/alvás/meditálás,
agyunk fitten tartása-olvasása, tanulás
Az előadások végén kóstoló az egészséges ételekből, smoothiek, gabonák, ecetek stb.

Megvalósítás helyszíne: EMMI Debreceni Javítóintézet
(4032 Debrecen, Böszörményi út 173.)
gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok
Debrecen: 50 fő
Debrecen: 5 modul x3 óra
Célcsoport:
Részt vevők száma:
Időtartama:

Legyen a sport a szenvedélyed
A tevékenység 2 alprogramra oszlik: (1) Legyen sport a szenvedélyes! tábor és (2) Legyen
sport a szenvedélyed! napközis foglalkozások. A Legyen sport a szenvedélyed! tábor, 5 napos
amely az intézményben kerül megvalósításra 60 fő célcsoport tag (1. gyermekvédelmi
szakellátásban részesülő) a projekt időtartama alatt két alkalommal. A tevékenység célja a
gyermekvédelmi szakellátásban résztvevők sport iránti elkötelezettségének növelése,
csapatsportokon keresztül közösségépítés, ezzel segítve a szerhasználat megelőzését.

Megvalósítás helyszíne: EMMI Debreceni Javítóintézet
(4032 Debrecen, Böszörményi út 173.)
EMMI Debreceni Javítóintézet Nagykanizsai Telephelye
(8800 Nagykanizsa Kemping utca 6.)
gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok
Debrecen: 60 fő
Nagykanizsa: 60 fő
Debrecen: 1 alkalom/ 1 hét
Célcsoport:
Részt vevők száma:
Időtartama:

Nagykanizsa: 1 alkalom/ 1 hét
Életvezetési, bűnmegelőzési és drogprevenciós komplex
művészeti csoportfoglalkozás megvalósítása
Életvezetési, bűnmegelőzési és drogprevenciós
komplex művészeti foglalkozások megvalósítása
az intézményben. A célcsoport (1.

EFOP-1.8.9-17-2017-00001
Szertelenül-Szabadon – prevenciós program
megvalósítása Hajdú-Bihar megyében
gyermekvédelmi szakellátásban részesülők) számára külső szolgáltató által az ellátás
helyszínén szervezett 5 napos foglalkozás, a projekt időtartama alatt két alkalommal,
alkalmanként 60 fő bevonásával. A foglalkozásokon a pszichológiai elmélyülésre való igényt
kielégítő művészeti értékteremtő tevékenységeken, a közösségformáló aktivitásokon keresztül
fejtik ki hatásukat. Alapvető szempont e tevékenységek kialakításakor az iskolán kívül zajló,
egyénre szabott jelleg. A foglalkozások során a fiatalok különböző rajzolási és festési
technikákat sajátítanak el, csoportos foglalkozások keretében készítenek rajzokat és
festményeket. A művészeti és egyéb szabadidős tevékenységen kívül a meghívott
bűnmegelőzési szakemberek minden napra szakmai programot dolgoznak, melynek
következtében gazdag ismeretanyaggal bővülhet a résztvevők tudástára a kábítószer-használat
egyénre és társadalomra kiható (káros) hatásmechanizmusa témakörben. Az egészséges
életmódra nevelés érdekében tartott drogprevenciós felvilágosító előadássorozaton az elmélet
és gyakorlati bemutatót tartanak.

Megvalósítás helyszíne: EMMI Debreceni Javítóintézet
(4032 Debrecen, Böszörményi út 173.)
EMMI Debreceni Javítóintézet Nagykanizsai Telephelye
(8800 Nagykanizsa Kemping utca 6.)
gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok
Debrecen: 60 fő
Nagykanizsa: 60 fő
Debrecen: 1 alkalom/ 1 hét
Célcsoport:
Részt vevők száma:
Időtartama:

Nagykanizsa: 1 alkalom/ 1 hét
Interaktív közösségfejlesztő és szemléletformáló események megrendezését végző
mentorok tevékenységének segítése
(két lépcsőben megvalósuló tevékenység)
I. fázis
Közösségfejlesztés, szabad idő hasznos eltöréséhez csoportfoglalkozáshoz kapcsolódó
mentorok oktatása. A célcsoport (2. gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek)
számára külső szolgáltató által megvalósított képzés, az 1. célcsoport (1. gyermekvédelmi
szakellátásban részesülők) számára induló heti rendszeresség klub létrehozásához. A
mentorok képzése 4x3 órás képzésben történik majd 8 alkalommal személyes részvétellel
segítik a klub elindítását. A projekt során 40 mentor képzése történik meg.

Megvalósítás helyszíne: EMMI Debreceni Javítóintézet
(4032 Debrecen, Böszörményi út 173.)
EMMI Debreceni Javítóintézet

Nagykanizsai Telephelye
(8800 Nagykanizsa Kemping
utca 6.)

Célcsoport: gyermekvédelmi
szakellátásban dolgozó szakemberek
Részt vevők száma: Debrecen: 20 fő


EFOP-1.8.9-17-2017-00001
Szertelenül-Szabadon – prevenciós program
megvalósítása Hajdú-Bihar megyében
Nagykanizsa: 20 fő

Időtartama: Debrecen: 4x3 óra/hét + 4 alkalom segítés
Nagykanizsa: 4x3 óra/hét + 4 alkalom segítés

Együttműködés és érzelmi intelligencia fejlesztése - műhelymunka
A célcsoport, (1. gyermekvédelmi szakellátásban részesülők) számára szervezett 20 órás
műhely külső szolgáltató által kerül megvalósításra alkalmanként 25 fő bevonásával, a projekt
időtartama alatt 1 alkalommal összesen 25 fő bevonásával történik meg. A műhely célja a
közösségbe történő beilleszkedési készség erősítése, az empátia és a társadalmi érzékenység,
valamint az érzelmi stabilitás és az önbizalom fokozása. A résztvevők emberismeret és
önismereti tapasztalatokat szerezhetnek. Az együttműködési készségek a tréning során
viselkedési stratégiák elsajátításával, az érzések hatékony kezelésének módszereivel
erősödnek.

Megvalósítás helyszíne: EMMI Debreceni Javítóintézet
(4032 Debrecen, Böszörményi út 173.)
EMMI Debreceni Javítóintézet Nagykanizsai Telephelye
(8800 Nagykanizsa Kemping utca 6.)
gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok
Debrecen: 25 fő
Nagykanizsa: 25 fő
Debrecen: 20 óra/alkalom
Célcsoport:
Részt vevők száma:
Időtartama:

Nagykanizsa: 20 óra/alkalom
Szerfogyasztással kapcsolatos jogi ismeretek
A célcsoport (1. gyermekvédelmi szakellátásban részesülők) számára külső szolgáltató által
megvalósított 20 órás tréning 20 fő részvételével a projekt során 2 alkalommal összesen 40 fő
vesz részt a tréningen. A drogproblémát egy új aspektusból ismerhetik meg a tréningen
résztvevők, amely elsősorban a szerfogyasztás hatásairól szól, valamint a résztvevők
megismerhetik a szerfogyasztással kapcsolatos jogkövetkezményeket. A program célja, hogy
a célcsoport megfelelően tájékozott legyen a szerfogyasztással kapcsolatosan törvényi
előírásokról.

Megvalósítás helyszíne: EMMI Debreceni Javítóintézet
(4032 Debrecen, Böszörményi út 173.)

EMMI Debreceni Javítóintézet Nagykanizsai Telephelye
(8800 Nagykanizsa Kemping utca 6.)

Célcsoport:
fiatalok
Részt vevők száma:
gyermekvédelmi szakellátásban részesülő
Debrecen: 20 fő
Nagykanizsa: 20 fő


EFOP-1.8.9-17-2017-00001
Szertelenül-Szabadon – prevenciós program
megvalósítása Hajdú-Bihar megyében

Időtartama: Debrecen: 20 óra/alkalom
Nagykanizsa: 20 óra/alkalom

Szabadidő hasznos eltöltésének bemutatása-sportesemény
Szabadidő hasznos eltöltése, közös meccs a Magyar művészválogatottal, (1. gyermekvédelmi
szakellátásban részesülők számára) külső szolgáltató által megvalósított 4 órás esemény, 80
gyermek részvételével, összesen a projekt időtartama alatt 1 alkalommal. A sportesemény azt
igyekszik elősegíteni, hogy a fiatalok inkább a sportban, szabadidős tevékenységekben,
hobbijukban, társasági rendezvényeket éljék ki magukat, abban leljenek örömöt és ne a
szerekben keressék a boldogság kulcsát.

Megvalósítás helyszíne: EMMI Debreceni Javítóintézet
(4032 Debrecen, Böszörményi út 173.)
gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok
Debrecen: 80 fő
Debrecen: 4 óra/alkalom
Célcsoport:
Részt vevők száma:
Időtartama:

Közösségi szabadidős esemény – bulizz tisztán!
A Bulizz Tisztán! a célcsoport (1. gyermekvédelmi szakellátásban részesülők) számára
szervezett rendezvény, amely a program ideje alatt 1 alkalommal kerül megrendezése 80 fő
részvételével. Célja, hogy felkeltse az emberek figyelmét a drogok használatának veszélyeire.
Ezért a fellépő előadók saját dalaik mellett olyan előadók nagy slágereit viszik színpadra, akik
karrierjük csúcsán a drogok miatt veszítették életüket. Így hívják fel a célcsoport figyelmét a
kábítószerek veszélyes, akár halált is okozható következményeire, valamint a
drogkereskedelem elleni harc fontosságára.

Megvalósítás helyszíne: EMMI Debreceni Javítóintézet Nagykanizsai Telephelye
(8800 Nagykanizsa Kemping utca 6.)
gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok
Nagykanizsa: 80 fő
Nagykanizsa:1 alkalom/4 óra
Célcsoport:
Részt vevők száma:
Időtartama:

Élni Jó napközis csoportos foglalkozás
Az Élni jó napközis foglalkozás az ellátás helyén a célcsoport (1. gyermekvédelmi
szakellátásban részesülők) számára szervezett napközis foglalkozás sorozat, amely a program
ideje alatt 2 alkalommal kerül megrendezésre 80 fő részvételével. A foglalkozás célja a
nevelésbevettek önértékelésének, önbecsülésének erősítése, felkészülés az
intézményből való kikerülés utáni élet viszontakságaira. A
foglalkozások játékos és interaktív módon válaszolják meg az
alábbi kérdéseket:
Miért is jó lenni? Emlékszel olyan pillanatra az
életedből, amikor érezted, tudtad, hogy
minden és mindenki a helyén van? Hogy
jól van minden, ahogy van?

EFOP-1.8.9-17-2017-00001
Szertelenül-Szabadon – prevenciós program
megvalósítása Hajdú-Bihar megyében


Megküzdesz a gondokkal, vagy inkább nyomasztanak a problémák?
Ha érdekel az,


hogyan értheted meg az érzelmeidet,
hogyan találhatsz rá belső erőforrásaidra,
milyen lehetőségek és veszélyek várnak az ismeret, a tudás és tapasztalat
különféle területein,
vagy csak egyszerűen szeretnél megismerkedni a saját lehetőségeiddel,
sémáiddal és formálódó személyiségeddel, akkor köztünk a helyed!
Fedezd fel magadat és a világodat! A lehetőségek felvillanó sokszínűségében találd
meg az utadat, tedd meg az első lépéseket!

 

Megvalósítás helyszíne: EMMI Debreceni Javítóintézet
(4032 Debrecen, Böszörményi út 173.)

EMMI Debreceni Javítóintézet Nagykanizsai Telephelye
(8800 Nagykanizsa Kemping utca 6.)

Célcsoport:
Részt vevők száma:
gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok
Debrecen: 80 fő
Nagykanizsa: 80 fő
Debrecen: 1alkalom/1hét
Nagykanizsa: 1alkalom/1hét
Időtartama:

Toxikológus által tartott előadás megvalósítása
A célcsoport számára (1. gyermekvédelmi szakellátásban részesülők) külső szolgáltató által
tartott 3 órás prevenciós előadás, amelyben toxikológus szakember hívja fel a szerfogyasztás
negatív következményeire a figyelmet. A projekt során 1 alkalommal 250 fő kerül
megrendezésre az előadás.

Megvalósítás helyszíne: EMMI Debreceni Javítóintézet
(4032 Debrecen, Böszörményi út 173.)

EMMI Debreceni Javítóintézet Nagykanizsai Telephelye
(8800 Nagykanizsa Kemping utca 6.)

Célcsoport:
Részt vevők száma:
gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok
Debrecen: aznapi létszám
Nagykanizsa: aznapi létszám
Debrecen: 4 óra
Nagykanizsa: 4 óra
Időtartama:

Szociális készségek fejlesztése
A célcsoport (2. gyermekvédelmi szakellátásban
dolgozó szakemberek) számára külső szolgáltató
által szervezett 30 órás képzés 25 fő részvételével
a projekt során 2 alkalommal. A képzés célja a

EFOP-1.8.9-17-2017-00001
Szertelenül-Szabadon – prevenciós program
megvalósítása Hajdú-Bihar megyében
gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek individuális gyakorlati készségeinek és
képességeinek fejlesztése a csoporton belüli kommunikáció és együttműködés területén. Az
egyének közötti kapcsolattartás hatékonyságának növelése, a kognitív teljesítményt
meghatározó társas viselkedési módok gyakoroltatása, elsajátíttatása különböző feladatok
segítségével.

Megvalósítás helyszíne: EMMI Debreceni Javítóintézet
(4032 Debrecen, Böszörményi út 173.)
EMMI Debreceni Javítóintézet Nagykanizsai Telephelye
(8800 Nagykanizsa Kemping utca 6.)
gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek
Debrecen: 30 fő
Nagykanizsa: 30 fő
Debrecen: 30 óra/alkalom
Célcsoport:
Részt vevők száma:
Időtartama:

Nagykanizsa: 30 óra/alkalom
Burn-out műhely
Burn-out műhely a célcsoport (2. gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek)
számra külső szolgáltató által megvalósított 25 órás tréning 25 fő részvételével, összesen a
projekt időtartama alatt 2 alkalommal. A burnout, vagy hétköznapi szóval élve „kiégés”, egy
fáradt hitevesztett állapot, amelyben az egyén feladja minden vágyát, elképzeléseit, úgy érzi
nem képes a megvalósításra. Ennek veszélyes napjainkra egyre nagyobb, figyelnünk kell
azokra a tünetekre, amelyek a kiégésre utalnak. A hátrányos helyzetű, a normálhelyzetnél
rosszabb állapotban levő gyermekekkel való foglalkozás esetén pedig ez a jelenség fokozottan
nagyobb arányban jelenhet meg. A burnout kialakulását azonban könnyebb megelőzni, mint
később kezelni vagy visszafordítani. A tréning a megelőzést szolgálja, illetve a megkezdődött
kiégési folyamat megállítását célozza meg.

Megvalósítás helyszíne: EMMI Debreceni Javítóintézet
(4032 Debrecen, Böszörményi út 173.)
EMMI Debreceni Javítóintézet Nagykanizsai Telephelye
(8800 Nagykanizsa Kemping utca 6.)
gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek
Debrecen: 2x20 fő
Nagykanizsa: 20 fő
Debrecen: 25 óra/alkalom
Célcsoport:
Részt vevők száma:
Időtartama:

Nagykanizsa: 25 óra/alkalom
EFOP-1.8.9-17-2017-00001
Szertelenül-Szabadon – prevenciós program
megvalósítása Hajdú-Bihar megyében


Javítóintézet a dunántúlon

Célja: az előzetes letartóztatás és javítóintézeti nevelés végrehajtását az ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés elvének megfelelve egyaránt biztosító intézmény kialakítása a Dunántúlon a bűnelkövetéssel vádolt fiatalkorú érdekében a szocializációt és reszocializációt, a társadalmi reintegrációt és a munkaerő-piaci integrációt elősegíteni képes személyi, környezeti és tárgyi feltételek biztosítása